Category Archives: İslam Səfərli

İSLAM SƏFƏRLİ – NEYLƏSİN

Standard

cicek2

 

Canan, inildətmə qəlb kamançasın,
Hüsnünə acizsə, rəssam neyləsin.
Bə`zən yaz deyirsən, öz aşiqinəm,
Çoşmasın sevdalı ilham neyləsin,
Deyirsən aşıqin çox nisgillidir,
Almayıb gənclikdən bir kam neyləsin.
Bağla zülflərini könül sazıma
Qoy eşq mələkləri bayram eyləsin.
Sevirəm pak sevən Məcnuntək səni,
Ürəkdir hökm edən, İslam neyləsin.

Bu şeir ilk dəfə 1983-cü ildə şairin 60 illik yubleyi münasibətilə mətbuatda dərc olunmuşdu. Şeir şairin heç bir kitabında işıq üzü görməyib.

İslam Səfərli – Qəlbin səsi

Standard

İslam Səfərli4

 

Üç illik bir eşqin hicrindəyəm mən,
Çırpınır ürəyim yaralı quş tək.
Sən ey əziz ana, mehriban Vətən,
Bizimdir şərəfli böyük gələcək.

Mərd oğul silaha sarılmış bu gün,
Yarır sərhədləri, yarır bəndləri.
Sənin namusunu qorumaq üçün
Keçir şəhərləri, keçir kəndləri.

Qəm yeme, səndən deyiləm cüda,
Ürəyim bağlıdır sənə əzəldən.
Yolunda canını etsə də fəda,
Oğlun yarağını buraxmaz əldən.

İslam Səfərli – Oxu, Rəşidim, Oxu

Standard

reşid bedhudov

 

SSRİ Xalq artisti
Rəşid Behbudova

Ata – dağ çayı,
Ana – göl.
Övlad – o göldə üzər.
Burada hər ləpə mavi,
Hər dalğa gümüşdən gözəl.
Valideynlər eyni,
Övladlar çeşid-çeşid…
Bir gün
Məcidin
Bir oğlu oldu.
Adını qoydular:
Rəşid!
Anan Firuzənin
Laylasınıl eşit,
Ay Rəşid!
Atan Məcidin
Geraylısını eşit,
Ay Rəşid!
Qulağında
Zəngulə qalsın
Ay Rəşid!
Qurban tarında çalsın,
Ay Rəşid!
Təbiəti gözlərində güldür.
Səsin bülbül,
Ürəyin güldür,
Ay Rəşid!
Oxu, əziz Rəşidim,
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!
Səsi bahar Rəşidim.
Rəşidim!

Sən oxu,
Mən eşidim.
Eşidim
Səsindəki rəvanlığı.
Ey Cabbar Qaryağdının,
Keçəçi Məhəmmədin,
Məcidin,
Bülbülün,
Xanın cavanlığı!
Ey bulaq qaynaqlı,
Çay axarlı müğənni –
Küləklər sənə nənni…
Meh – ətirli nəfəsin,
Oxu,
Qoy axsın səsin…
Ata yurdun Şuşada
Min zəngülə bərqərar.
Ürəklərdən süzülür
“Rahab”, “Segah”,
“Şur”, “Qatar”.
Təsniflər əlvan-əlvan,
Muğamlar çeşid-çeşid,
Onları birər-birər
Qəlbinə yaz,
Ay Rəşid!..
Şərqilərin duruca,
Səsin boyundan uca.
Baxışların apaydın.
Bu yurdun, bu torpağın
Uçan nəğmələrini
Bütün dünyaya yaydın…

***

“Arşın mal alan!” –
Bu səs, Üzeyirin
Qəlbindən qopan zaman,
Sənimi axtarırmış?
Danış, ay Rəşid, danış!
Sən şərqilərin
Uçuş meydanlarına
Qədəm qoydun ilk dəfə..
Görmədiyin yerlərə
Ekranda seyrə çıxdın.
Sənət ilahəsinin
Şumşad əlini sıxdın.
Öpüb bağrına basdı
Tar səni, qaval səni.
Yeddi möcüzədən biri
“Tac-mahal” səni.
Hindistan! –
Əfsanəvi
Gözəlliklər diyarı.
Bombeyin, Kəlküttənin
Əsrarəngiz baharı
Qarşıladı
Çəmənli, şehli səni.
Uçurdu min fərəhlə
Qocaman dehli səni.
Oxu, əziz Rəşidim!
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!
Dunay sahillərində
“Valslar kralı” Ştrausun
Doğma elində
Sən kükrədin,
Sən axdın.
Sən axarlı səsinin
Cilovunu buraxdın.
Venesiya! –
Su üstə üzən şəhər.
Səni
Neft daşları qədər,
Mehriban
Bir bala kimi,
Su üstə üzən
Qala kimi
Qarşıladı.
Dodaqlardan düşmədi:
Azərbaycan,
Bakı,
Bir də Rəşidin adı!
… Leonardo da Vinçinin
Qədirbilən vətəni.
Florensiya! –
Bu gözəllər yurdu
Bağrına basdı səni.
Ulduzlu göylər altında
Sən qaranquş oldun.
Hər nəğmən elə bil ki,
Lap yenidən doğuldu.
Doğuldu qol atmağa,
Doğuldu
Neçə milləti
Güldürüb,
Ağlatmağa!..
Adamı sıxır qürbət.
Neyləmək,
Muğamat – kədərdir,
Şirin şərqilər –
Şərbət.
O şərbət piyaləsi
Dəydikcə hər dodağa –
Canını
Verər ellər
Müğənniyə sadağa.
Oxu, əziz Rəşidim!
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!

***

Qahirə göylərindən
Qalxdı bulud rübəndi.
Səsin kimi ucaldı
Asuan bəndi.
Qədim ehramlar yurdu,
Saçlarını oxşadı
Şanə-şanə, ay Rəşid.
“Vidadi xəstədən
Bağdad elinə
Sən yetirdin
Bir nişanə”, ay Rəşid!
Qarlı Fin torpağına
Odlu nəğməyə getdin.
Uzaq Şərqin
Tayqa meşələrində
Bir çinar kimi bitdin.
Moldav gözəllərinə
Güldən çələng toxudun.
Neçə eldə, neçə dildə
“Arşın mal alan” oxudun…
Oxudun şirin-şirin,
Kükrədin
Dalğa-dalğa,
Səsinə can sadağa.

Oxu bir də, Rəşidim!
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!

İslam Səfərli – BİLGƏH BAĞLARI

Standard

islam seferli38

 

“Varəncil” sovuşur, üzüm morlanır,
Qara tut tökülür, bağda xarlanır.
Xallı şamamalar tağında yanır.
Sevgilim, gəl dolan bircə, bağları,
Yolunu gözləyir Bilgəh bağları.

Günəş öz odunu çiləyir quma,
Meynələr üzünü söykəyir quma.
“Xəzri” salxımları bələyir quma,
Sevgilim, gəl dolan bircə, bağları,
Yolunu gözləyir Bilgəh bağları.

Qumu mirvaridi, şəfəqi zərdi,
Mehi “gilavardır”, şehi Xəzərdir.
Yazı da, yayı da, inan, gözəldir,
Gəl gəzək əncirli cərgə bağları,
Yolunu gözləyir Bilgəh bağları.

İslam SƏFƏRLİ – MÜƏLLİM

Standard

IMG_8534

Müəllim! Bu sözün mənası dərin,
Onun hər ürəkdə öz yeri vardır.
Odur ilhamçısı gənc nəsillərin,
Fikri, düşüncəsi bir ilk bahardır.

Müəllim! Bu ada min dastan desəm,
Ne sözüm tükənər, nə qəlbim susar.
Ona canımı da mən qurban desəm,
Bir şair qəlbinin buna haqqı var.

Ağsaçlı, mehriban müəllimimi,
İndi də arabir hərdən görürəm.
Özümü itirib bir uşaq kimi,
Ayağa qalxaraq salam verirəm.

Dünyanın ən böyük dahilərini,
Müəllim yetirmiş parta dalından.
Onun qayğısım, alın tərini,
Dostlar, unutmayaq gəlin heç zaman.

Deyirəm, görəsən cahanda kimin,
Bir müəllim təki xidməti vardır.
Dahilərə dərs deyən bir müəllimin,
Milyon könüllərdə hörməti vardır.

Onun şərəfidir, onun öz adı,
Neçə gənc mühəndis, neçə həkim qız.
Cavan pilotlardır onun qanadı,
Odur ki, göyləri gəzir qayğısız.

Müəllim! Böyükdür, yüksəkdir bu ad,
Onu uca tutmaq şərəfdir bizə.
O, öz qayğısıyla firavan, azad,
Nəsillər yetirir, ellərimizə.

Gəlin alqış deyək dostlar, ürəkdən,
Əsil müəllim tək yaşayanlara.
Şerimlə gül dəstə bağlayıram mən,
Bu adı şərəflə daşıyanlara!

İslam Səfərli – ŞƏRUR DÜZLƏRİ

Standard

islam seferli38

Arazüstə diyarımın,
“Şərur” adlı elindəyəm.

Arpa çayı axıb keçir,
Mən qayələr selindəyəm.

Naxçıvanın Şəruru var,
Şərurun öz qüruru var.

Əhsən dedi – Ağrı dağı,
Şərur düşmənləri əzdi.

Naxçıvanın Şəruru var,
Şərurun öz qüruru var.

Azərbaycan torpağının,
Bərəkətli guşəsisən.

Şərqin polad qapısında,
Azərimin gur səsisən.

Naxçıvanın Şəruru var,
Şərurun öz qüruru var.

İslam Səfərli – BAXIŞLAR

Standard

islam seferli35

Baxış var ki, can yandırır,
Odu, atəşi andırır.
Baxış var ki, nə soyuqdur,
Zərrəcə də həyat yoxdur.

Baxış var ki, əfsunu var,
Dərdi, qəmi unutdurar.
Baxış var ki, yadda qalır,
Süzgün baxış canlar alar.

Baxış var ki şəfəq kimi
İsindirir hər iqlimi.
Baxış var ki, qupqurudur,
Dərd artırır, can qurudur.

Baxış var ki, baxış var ki,
Vurğunudur bütün Bakı.
Kəşfedilməz aləmsiniz,
Ay baxışlar!… Ay baxışlar!..