Gusar region of Azerbaijan

Standard

Gusar region of Azerbaijan

Gusar, Azerbaijan

Gusar, Azerbaijan1

Gusar, Azerbaijan2

Qusar rayonu

Tarixi
Azərbaycan Respublikasının şimal-şərqində yerləşmiş Qusar rayonu 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. 1929-cu ildə Quba qəzası ləğv olunaraq rayonlara bölünmüş və mərkəzi Hil kəndi olmaqla indiki Qusar rayonu yaradılmışdır. 1934-cü ildə rayon mərkəzi Qusara köçürülmüş və 1938-ci ildən bura şəhər statusu verilmişdir.
Rayon daxilində ən qədim dövr çöküntüləri aşağı və orta yura yaşlı olub (Tahircal çayının yuxarı orta axınlarında) yaşı 135 -145 milyon ilə çatlr.
Qusar toponiminin mənşəyi haqqında müxtəlif mülahizələr mövcuddur.
Qusar coğrafi obyekt adının rus dilində vaxtilə “macar forması geymiş süvari əsgər” mənasında işlənmiş qusar sözü ilə bağlı olması haqqında mülahizə də mövcuddur. Fərziyyəyə görə Rusiyada 1783-1784-cü illərdə təşkil edilmiş Qusar Süvari alayı Azərbaycanın Rusiyaya ilhaq edilməsindən sonra rayon ərazisində yerləşdirilmiş və həmin yer bu qoşun növünün adı ilə adlandırılmışdır.
Digər bir mülahizəyə görə Qusar sözü qus/quz (qədim türk tayfasının adı) və ar (adam, kişi, ər) hissələrindən formalaşmış və quzlardan olan kişi, ər mənasında işlənmişdir.
Qusar sözünə A. Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsərində də rast gəlinir. Əsərdə 1602-ci ildə baş vermış hadisələrdən bəhs edən hissədə Qusar kəndinin adı çəkilir. (“Gülüstani İrəm” əsəri, Elm nəşriyyatı 1991, səh. 108).
Qusar rayonu ərazisində həyatın b.e.ə. II minillikdən etibarən mövcud olması güman edilir. Burada mövcud qədim yaşayış məskənləri kimi b.e.ə. I minilliyə aid Mahmudtəpə (Gədəzeyxur), Minsar təpələri, Gövduşan təpələri (Bədirqala), tunc dövrünə aid Qəflə təpələri, orta əsrlərə aid Qızılgül və Ağaxan təpələri (Aşağı Ləyər), Qələxur təpələri (Həzrə) və sairəni göstərmək olar.
Rayon ərazisində bir sıra tarixi abidələr də mövcuddur. Rayonun Əniğ kəndində XIII əsrə aid qala divarlarının qalıqları, Həzrə kəndindəki 1460-cı ildə Şirvanşah I Xəlilullahın qoşunları ilə vuruşmada həlak olaraq burada dəfn olunmuş Ərdəbil şeyxi Şeyx Cüneydin qəbri üzərində 1544-cü ildə tikilmiş türbə, XVIII əsrə aid Köhnə Xudat, Xuray, XIX əsrə aid Hil, Gündüzqala və Həsənqala kənd məsçidləri bu günədək mühafizə edilən qədim tarixi abidələrdəndir.
Tarixi proseslər axarında, hal-hazırda Qusar adlanan bölgədə elm, mədəniyyət xadimləri ilə yanaşı səriştəli sərkərdələr və xalq uğrunda ölümə gedən üsyançılar da yetişmişdir.
Qusarın Xuluq kənd sakini Hacı Məhəmməd 1837-ci ildə Qafqazda çar işğalına qarşı baş vermiş ilk mütəşəkkil silahlı üsyanın təşkilatçısı və rəhbəri olmuş, 1853-cü ildə Qusarın Cağar kəndində doğulmuş Qaçaq Hətəm çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı çıxmış və Azərbaycan Demokratik Respublikasını müdafiə etmək üçün dəfələrlə XI Qızıl Ordunun dəstələri ilə fədakarcasına döyüşmüşdür.
II Dönya Müharibəsi cəbhələrində göstərdikləri rəşadətə görə həmyerlilərimizdən Mirzə Vəliyev (1923-1944), Adil Quliyev və A.İ.Rıbnikov Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, Salah Salahov Bolqarıstanın qəhrəmanı fəxri adına layiq görülmüş, general-mayor Mahmud Əbilov (1898-1972) Sovet Ordusunun Diviziya Komandiri vəzifəsinə kimi yüksəlmiş və Böyük Vətən Müharibəsində xüsusilə fərqlənmişdir. Mühəndis Nizaməddin Ağamuradov və həkim Qavril Yelizarov Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına, Qarabağ səmasında qəhrəmanlıqla həlak olmuş hərbi pilot Fəxrəddin Musayev (1957-1992) Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.
Qusar rayonu çoxlu elm xadimləri və görkəmli təhsil işçiləri də yetişdirmişdir. Fizika – riyaziyyat elmləri doktoru Kərim Kərimov, geologiya-minerologiya elmləri doktoru Qambay Xanməmmədov, neft-kimya üzrə elmlər doktoru Kamal Abdullayev, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Nazim Əmirov, sənətşünaslıq elmləri doktoru Nürəddin Həbibov, tarix elmləri doktoru Nuru Qurbanov, fəlsəfə elmləri doktoru Şaiq Şıxkərimov, tanınmış yazıçı jurnalist Əmir Mustafayev və başqaları rayonumuzun fəxri şəxsiyyətləridir.

Gusar Region

Gusar rests on the Caucasus right before they dip into the Caspian Sea. This mountainous region is home to the Lezgins, Azerbaijan’s largest minority group that are known for their talents in dancing, unique bread and staunch Caucus hospitality. There are dozens of villages scattered throughout the many canyons and hills of Gusar, with Mt. Shagdagh standing tall in the background. Quiet forest walks, breath-taking mountain scenery, and one of Azerbaijan’s most unique cultures await you.

Gusar, which is called “The Northern Gateway” due to its geographical position, is the last population center in north­ern Azerbaijan. While travelling here, you can go up the path behind a board announcing Gusar, reach a place called Gachagus and have a cup of tea enjoying a view of the district center from woods situated high up. Incidentally, this is the only point to provide a beautiful view of Gusar. The gorge below Garagush hosts a place called Garabulag. This wide gorge has been well-liked by locals and tourists as a holiday destination since the Soviet period. For this reason, almost all the recreational centers of Gusar are located in Garabulag. A region of mountains and plains, Gusar has so many beautiful places, and in this resort area, high mountains that are always covered with snow and glaciers, cold pla­teaus and plains come one after another. Most of the territory, 20 per cent of which is forest-covered, is a tourist zone.

• Legend
They say that Iranian ruler Nadir Shah (1688-1747), who invaded Gusar, settled down at the foothills of Mount Shahdagh. He was so captivated by this place that he named the mouth of the Gusar River after his wife Shahnabat. Since then, this place has been called Shahnabat. The Shahnabat plateau is one of the internal tourist routes in Gusar. Another legend about Shahdagh says that the mountain was named Shahdagh in honour of Shah Abbas who visited here and set up a tent at the foothills of the mountain. The flat area where the ruler set up his tent is still called Shah plain. According to the le­gend, the Shahnabat River which starts from Shahdagh was named after Shah Abbas’s wife Shahnabat.

• “Jan…”

It is the most popular form of address. This is how every sentence begins and ends in Gusar. Women use it more often, and this makes their speech more att­ractive and sincere: “Jan, welcome, jan”, “Jan, what can I do for you, jan”, “Jan, be our guest, jan”.

• Kharak bread

This is the name of Gusar bread. The bread is made in ovens typical of the northern zone. These ovens are called kharak. They are different from ovens used in other regions. The kharak made from soil has a rectangular shape and looks like an oven. Apart from bread, it is also used to cook other flour dishes of Lezgin cuisine. This bread which co­oked from dough made from water, salt and yeast can be kept for a long time. At normal room temperature, it can be kept for seven days and in a fridge for 10-12 days. The dough is divided into rounded lumps and rolled out. Before Lezgin bread is put into a kharak, it is pierced with special kind of turkey or rooster feather. This allows air to penet­ rate the dough and helps cook it more rapidly. The bread is ready within five minutes. Sometimes, bread which is not completely baked is taken out of the kharak, basted with cheese and eggs and then baked for several minutes lon­ger. It is called Lezgin pizza. They also cook “afar”, that’s to say Lezgin gutabs here. They make thin flat rolls from do­ugh, chop various plants picked from the courtyard or mountains and put them on the roll after mixing them with dried cheese. Then they put another la­yer of rolls on top and cook it in the kha­rak. It is very delicious and enjoyable.

• Turkic villages

In Gusar where most of the population is Lezgin, there are four totally Turkic villages: Badisgala (13 km), Gunduzgala (15 km), Badirgala (8 km) and Hasanga­la (10 km). There is an interesting story about these villages. They say that four brothers moved here from the city of Trabzon on the Black Sea coast of the Ottoman Empire in the 16th-17th cen­turies: Badis, Gunduz, Hasan and Badir. They chose to settle in this area. After their death, their families named these villages after their grandfathers.

• Hil village

Located at a distance of 17 km from the district center, Hil was the district cen­ ter until 1960. The village’s famous 19th century mosque is listed as a historical monument of national importance. The place-name is related to the word “Gil” (clay). Local soil is abundant in clay.

• Lezginka dance

It is the common name of Caucasian dances. In Turkey, they are called “She­ikh Shamil’s play”. It is the most popular ethnic dance performed to the accom­paniment of the accordion and nagara drum. In this region, everyone always dances Lezginka. It is a highly vigoro­us dance. Its technique is difficult. The main particularity of Lezginka is that it is performed on tips of the toes.Although it is interpreted as a dance in honour of a Lezgin girl, most people do not accept this point of view. The Lez­gins call Lezginka “Lazgi Hangi”. Folk­lore experts say that it is a plaintive thought-provoking dance and that on the stage, dancers tell a story with their motions and facial expression and that every dance has its own story. We learnt that there are dances of horsemen and herders, as well as love dances. While dancing Lezginka, it is enjoyable to see ladies gracefully dancing like cranes in the middle (onstage). Your blood starts to boil as you watch the dances. There are stunts involving knives and swords, and while learning them, dancers get injured and wounded repeatedly. You can’t stand still as you hear everyone exclaiming “ups-a” or “as”. Sometimes dancing guys jump and land on their knees sich such force that you doubt their ability to stand up again. But they stand up again and continue dancing with their same vigour and passion. It is worth seeing it.

• Mahalin Taji (19th century)

It is a mosque located in the village center. It is called Mahalin Taji because it resembles the Taj Mahal in India. Anigh has a long-standing tradition of building luxurious and fashionable houses. It is believed that the person who built this mosque visited the Taj Mahal during his trip to India and liked it so much that he decided to build a similar mosque. They say that the mosque, which was built from raw bricks, is 300 years old. The pictures on the walls draw attention. Although these pictures have never been renewed, their colours draw attention. They were drawn with paints made from natural vegetable roots.

N. I. Zakiyev – No. G. Nematov “Memori¬es of Anigh Village”, Baku, Ganjlik, 1994 (pp 23-24)

• Dervish Baba shrine

There is a graveyard belonging to the first millennium BC in the village of Anigh. The Dervish Baba shrine is situa­ted in the graveyard. Since Dervish Baba was a religious person and a philanthro­pist, villagers still respect his memory and visit his grave. The dome-shaped shrines in this area are so low that when you get inside, you need to bow down and show your respect for Dervish Baba in this way.

• Suvar

It is a place in a mountainous area wit­hin 2 km from Laza. It is the highest holiday destination and tourist base in Azerbaijan. Located at the foothills of Shahdagh, Suvar is open in winter as well. You can live in tents and sleep in sleeping bags here. The artificial lakes created at such a height give a diffe­rent look to the area. Those who wish to take a trip to the mountains and conqu­er peaks higher than 4,000 meters can get assistance from the staff of the Su­var recreational complex. You can also ask local villagers who are regarded as the best guides to the mountains and know every inch of land here. They can take you to the 3,000-meter high Shah plateau, the Shahnabat plateau or the 4,243-meter Mount Shahdagh, as well as to the 3,751-meter high Heydar Ali­yev peak in the Gizil-Gaya area.

• Winter holidays

In winter, nature at this highest point in the country is amazingly beautiful. The snow which starts falling in November lies until March. It is perfect for practi­sing winter sports here. You can ski, ride a snowboard, climb a mountain and hike and trek in the mountains. It is also planned to set up a winter Olympics base here to provide services througho­ut the year.

• Note
Gusar is located at the foothills of the Greater Caucasus Mountains, 715 me­ters above the sea level and on the bor­der with Dagestan. The highest peaks of Azerbaijan, Bazarduzu (4,466 meters) and Shahdagh (4,242 meters), as well as the Samur-Davachi canal, the Gu­sarchay and Samur Rivers are located in Gusar. The distance between Baku and Gusar is 180 km. The Baku-Darband- Makhachkala-Moscow highway passes through the district. It is 35 km from the Khudat railway and 40 km from the Khachmaz railway.

• Lezgins

Some authors interpret the Lezgin eth­nonym as “mountain people”. Lezgins comprise 95 per cent of the district po­pulation. Having an important position among national minorities in Azerbaijan, the Lezgins live mainly in the northern and northwestern part of the country. Known as one of the main peoples of Caucasian Albania, the Legs are regar­ded as ancestors of the Lezgins. Strabo recorded that among the 26 Albanian dialects, it was exactly the dialect of the Gargar and Legs, who lived in the north, which played a great role in the forma­tion of the Albanian language. They be­long to the Shahdagh language group. Comprising 2.2 per cent of Azerbaijan’s populations, the Lezgins are Muslims.

The district has no interesting places that would draw visitors’ attention. In or­der to obtain information about tourist routes, it is recommended that you visit the tourist base in the Friendship Park. All historical monuments and must-see sights are located in villages. But in the center, an old home draws attention. It is a house in which the great Russian writer and poet, Lermontov, once lived. It now functions as a museum.

• Tsikan

Tsikan is the most famous dish of Lez­gin cuisine. It is cooked in the kharak. Round balls made from dough are kne­aded with butter. Then the balls are rol­led out and placed in a deep frying pan. Small slices of potatoes fried on oil be­forehand are placed into the pan. It is covered with dough and cooked in the kharak for about an hour. The ingredi­ents of tsikan can vary. We recommend that you taste tsikan made from vege­tables, cheese and chicken here.

• Tourism

The district has four of the country’s nine climates. The favourable climatic conditions make it possible to set up resorts, recreational zones and tourism complexes here. The district, which is called the mother of Shahdagh, is one of the main holiday destinations in the country. With its rich flora and fauna, all conditions are right for ecotourism in Gusar. The ecological routes can be divided into three directions.

• 2. Gusar-Sudur route (102 km)

In villages located along this route which stretches along the Samur River, you can buy handicrafts, watch the national cus­toms and traditions of the local popula­tion and performances by wrestlers and closely familiarize yourself with Lezgins’ lifestyle and folklore. The Samur River is a boundary between Russia and Azer­baijan. It is worth seeing some of the villages in this area.

• Hazra village (53 km)

In the 15th century, Shirvan and its northeastern provinces were at peace. This peace was broken by Sheikh Juneyd of the Safavid dynasty and his son Hey­dar. Intending to occupy Shirvan, Sheikh Juneyd crossed the Kura River and in­vaded Shirvan under the slogan of “jihad against godless Circassians”. He met with resistance from Shirvanshah Khalilullah, and the Gizilbash troops were defeated in a battle in the village of Gipchak on the left bank of the Samur River in 1460. Sheikh Juneyd was killed in the battle. The sheikh’s followers brought his body to the right bank of the Samur River and buried him in the village of Gulkhan. The story is about the village of Hazra in Gu­sar. One of the most important points on the route, the village of Hazra is located at a distance of 53 km from the center. The meaning of its name is interpreted in different ways. It is a modified form of the word Hazrat. Shah Abbas I (1557- 1628) moved the village population from Iran to Guba province and settled them near the grave of Sheikh Juneyd.

• Yukhari Tahirjal village (96 km)

It is a mountain village with wonderful scenery and difficult roads. The popu­lation is engaged in bee-keeping. The village’s emblem is a beehive. The fo­rests that surround the village are known for their fruit trees, especially wild apple trees. The upper mountainous part of the Tahirjal River is the territory of the old village. After the 1964 earthquake, villagers were so feared that they star­ted moving to the lower part on the left bank of the river. After villagers went to work at the new Samur-Davachi canal, they gradually started leaving this area. More people are coming to the village in summer. The village used to have three mosques and several shrines. Un­der the atheist communist regime, they went into decline as they were not lo­oked after. Inside the village, you can see graves with human bones inside on every corner. Villagers say that you can find precious metal items inside those sizable graves. The most valuable historical monument in the village is a large three-tier grave­yard. Its territory is surprisingly large, as if big battles had taken place here and thousands of people had been killed. It is strange that there are gravestones on each grave. Local gravestones have inte­restingly strange shapes. Although they say that some items found in the graves belong to the Bronze Age, no scientific research has been carried out on the territory so far.

• Laza village

In Lezgin, this village is called Latsar. Si­tuated in a valley among the mountains, it consists of two parts. The second part is on the other slope of the mountain – on the bank of the Damiraparan River in Gabala District.

They say that residents of Laza moved to this area from there and gave the new village the same name. The village is in the foothills of the Great Caucasus Rid­ge, on the slopes of Mount Shahdagh (4.242 meters) and the Shah Yaylag­hi Peak and on caravan routes passing through the Main Caucasus. Local resi­dents call this place, situated at a height of 1,800 meters above sea level, “Kurva Pass”. The most famous and only histo­rical monument in the village of Laza is the 300-year-old mosque in the center of the village. The village’s population is Lezgin. Historical research showed that the main ethnic habitat of the Legs, an­cestors of the Lezgins, was in southern Dagestan on the left bank of the Samur River. In the course of centuries, some of the Lezgin tribes gradually moved to the foothills in the south.

Laza is one of the most popular tourist places in Azerbaijan. There are many to­urists in the village, both in winter and summer. Foreigners love to visit here most of all. The tourists stay in local re­sidents’ homes – rooms specially built in the courtyards have every convenience. Services also include dishes made by landladies.

• Shahdagh (4,243 meters)

It is a massive mountain that looks remote and inaccessible. But it is possible to con­quer it. To this end, you can get to Suvar by car, while you will have to walk the rest of the road. It will take three days to conquer Shahdagh. There are two roads leading to the Shahdagh peak. These are northern and southern routes developed by local moun­taineers. Although it is dangerous and dif­ficult to climb, the wonderful view of Shah­dagh, its excellent air, Garabulag which you will see on the road, high mountain lakes, canyons and other wonders are fascinating. There are shrines, ancient caravan paths, re­mains of an antique bridge and other traces of history in the area. The easiest way to reach this greatest peak of Azerbaijan is to use the road from the south. It is a safe road that does not require any special mountai­neering equipment. This is the road used by the topographer Andrey Pastukhov, which was the first to draw the map of the moun­tain ridge in 1892.

• Place-name
It is believed that the word Gusar is de­rived from the name of a tribe or a tribal chieftain. There are claims that it is de­rived from the name of the Hisar tribe that used to live here and played a role in the ethnogenesis of the local popu­lation, but disappeared in the course of time.The place-name is derived from the word Gusar which means “a small cavalry de­tachment” in Hungarian. The city bears the name of the Gusar cavalry regiment that was stationed in this territory in the past. Modern Gusar was first founded in 1810. In 1816-1870, there was a military college in Gusar which trained officers for the Shirvan infantry division that was set up here. Gusar’s original name was Geysari. It is believed that Geysar tribes lived here in ancient times. Although they moved from here later, some local villages accepted their name. The word gradually lost its original form and be­came Gusar. They say that there are four graves in the suburbs of the town of Gusar. The word Gusar derived from the combination of the words “gud” (four) and “srar” (grave) in the Lezgin langua­ge and means “four graves”.Lezgins professed the Gutsar religion in the first millennium. It is possible that the word Gusar derives from the name of that special religion. The word deri­ves from “kas” (man) and “ksar” (men), which means courage, fearlessness, bravery and other features typical of the Lezgin people. Neighbouring tribes named the area’s first settlement Ksark­hur (men’s village), and in the course of time, the word khur, which means a village, became redundant. Only Ksar remained and turned into Gusar in the course of time.

• M. Y. Lermontov (1814-1841)

Although he was a military officer, he was convicted for his speeches against monarchy and for his free ideas. Touc­hed by Pushkin’s assassination in a duel in 1837, he wrote a poem called “The Death of a Poet” and blamed this cri­me on the tsarist government. After this poem, the young poet was arrested and exiled to the Caucasus. While in Gusar in 1825-26, he wrote the poems “Cau­casus Prisoner” and “Ashug Garib: Turkic Fairytale” (1828). Being a friend of Mirza Fatali Akhundov, the poet stressed in his letter to his friend Rayevskiy that he had started learning the Tatar (Azerbaijani) language, which was as widely spoken in Asia as French in Europe.

• Lezgin feast

There is a popular saying: if you go to someone’s house, have a dinner there and after that, rush to leave, it is called the “Lezgin feast”. Even Lezgins them­selves laugh at this, saying “jan, my son, bon appetit”.

• 1. Gusar-Gazanbulag route

In this direction, there is a forest called Alistan Baba with an area of 7 sq. km. In villages situated along the road, you can buy cloths with embroidery, wood eng­ravings and famous Sumakh carpets.

• Sudur village

It is the last stop on the route and the last village in Gusar. Located at a height of 1,800 meters above the sea level at the foothills of Mount Shahdagh, Sudur has fascinating scenery. It has good po­tential for creating a mountain tourism and health zone.

• Sheikh Juneyd sepulchre

The sepulchre, which was built in ho­nour of Shah Ismayil Khatai’s grandfat­her Sheikh Juneyd, is considered to be one of the most important historical-architectural monuments in Gusar. It is also called the Shikhjannat Mosque. It stands on the grave of Sheikh Juneyd of Ardabil, who was killed in a battle with the troops of Shirvanshah Khalilullah I and was buried here. It was built on or­ders from Tahmasib I after Safavid Shah Ismayil I moved the remains of Sheikh Juneyd to Ardabil. An inscription on the fachade of the monument says that it was built in 1544. The village of Haz­ra is famed for its wrestlers. Here, they maintain “Sim wrestling” performances, which are the most popular samples of Azerbaijani folklore. Sometimes you can see wrestlers practicing in the village. Gusar also has a dance folklore ensemb­le called Lezginka.

• 3. Gusar-Laza-Suvar route (42 km)

You can travel on the road most of which is covered by shells and stones only in an off-roader. As you travel on this route, the first stop could be the village of Anigh.

• Anigh village

In this village of strategic importance at the foothills of Mount Shahdagh, a fortress was built in the Middle Ages to defend the village from Arab raids. The walls of the fortress still stand in the village. The walls of the 9th century fortress Anigh are 9.3 meters high and 2 meters wide. Villagers are still saying that the fortress was ruined during a Christian-Muslim war. When the Chris­tian Georgian detachments of the army of Hulaku ruler Argun fought Golden Horde troops in 1288, they actively par­ticipated in the Anigh battles.The historical chronicle “The History of Abu Muslim”, which was written in Ara­bic in the 10th century, mentions seve­ral Azerbaijani villages, including Anigh. Locals say that the name of the village is derived from Anigh aga who used to live here. According to other versions, Anigh is a place-name related to Hun tribes. First it was called Unug and then it became Anigh.

• Haji Seyid Baba shrine

This is the most notable place in the vil­lage. There is a pointed rock that looks artificial here. The ground around the rock is covered with small white stones and shells. People who visit the shrine make a wish, after which they have to take off their shoes and go round the rock barefoot three times over the sto­nes and shells, thinking only about the wish they have made and not saying anything. Then they have to repeat their wish and drink from a nearby spring. Af­ter that, it is necessary to donate some money to the shrine. The local popula­tion still visits the burial site inside the rock, which they think is holy. Usually, those whose wishes come true after they visit this place return here in or­der to sacrifice an animal. According to tradition, they invite guests to eat with them. Refusal is regarded as disrespect, while tasting it is a good sign. Such a pilgrimage resembles a picnic, while the rituals are very interesting.

There are also other notable sites within 15-20 km of Laza. One of them is the Tsar’s Cave – a deep vertical cave in the rocky wall of Mount Shahdagh. The old bridge Gonji-Myukh is a stone bridge over the Gusarchay River.

At a nearby base, you can find guides for mounted or pedestrian excursions to the holy shrines high up in the mountains.

• Twin waterfalls

Situated at a height of about 2,000 me­ters, the twin waterfalls are another be­autiful spot in this area. Local waterfalls have one typical feature – they freeze in winter. Professional mountain climbers hold contests to conquer such water­falls. There is an interesting story about the dark wooden house under the wa­terfalls. The house was delivered here by Viktor Polyanichko, who was second secretary of the Central Committee of the Azerbaijani Communist Party. The second secretary who once came here on holiday liked it so much that he de­cided to create a summer recreation place for himself. Villagers still remem­ber how this house was delivered here by military hardware in the 1980s. Now this place is an irresistible picnic site for summer holidaymakers.

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma